Cơ cấu, tổ chức

1.1 Cơ cấu tổ chức của Liên minh HTX tỉnh:
Gồm: Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Ủy ban Kiểm tra; Thường trực Liên minh HTX (Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch)  và các phòng chuyên môn.
- Ban Chấp hành: Do Đại hội bầu, được cơ cấu tại: cơ quan Liên minh HTX tỉnh; các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố và đại diện các HTX trong tỉnh.
- Ban Thường vụ; Uỷ Ban Kiểm tra và Thường trực Liên minh HTX (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch) do BCH bầu, được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt.
- Các uỷ viên BCH, BTV, Uỷ viên uỷ ban Kiểm tra ở các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và các HTX trong tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

1.2. Tổ chức bộ máy
- Thường trực Liên minh gồm: 01 Chủ tịch, 03 P. Chủ tịch
- Các phòng thuộc Liên minh: Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Nghiệp vụ - Phong trào, phòng Kiểm tra và kiêm nhiệm Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh
- Tổng số cán bộ, viên chức: 16 đồng chí, gồm: 5 Nữ, 11 Nam
- Trình độ chuyên môn: 01 Thạc sỹ, 11 Đại học, 01 Cao đẳng, 01 Trung cấp, 01 lái xe.
- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp 07, trung cấp 04./.

1.3. Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
1.3.1. Đầu nhiệm kỳ (QĐ 577/QĐ-LMHTXVN ngày 16/11/2020 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam). 

UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Hoàng Kiều Anh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
2 Ông Lê Tuấn Anh Giám đốc HTX NCN và TMDL Than uyên
3 Ông Bùi Hữu Cam Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu
4 Ông Chu Đình Chí GĐ HTX DVCK Mường Lự, huyện Tam Đường
5 Ông Nguyễn Biên Cương Phó Chủ tịch Liên minh HTX khóa III
6 Ông Tống Văn Dương Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè
7 Ông Phạm Ngọc Đang Phó Bí thư Tỉnh đoàn
8 Ông Nguyễn Tiến Đạt Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, LM HTX
9 Ông Dương Đình Đức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
10 Ông Nguyễn Thành Đồng Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn
11 Ông Dương Quốc Hoàn Phó Giám đốc Sở Tài Chính
12 Ông Lò Văn Hoàng Giám đốc HTX Huy Hoàng huyện Nậm Nhùn
13 Ông Lê Thanh Huy Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên
14 Ông Vương Đức Lợi Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
15 Ông Nguyễn Thái Lực Phó Giám đốc Sở Xây dựng
16 Ông Nùng Văn Nim Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
17 Ông Nguyễn Xuân Oanh Giám đốc HTX Xuân Oanh huyện Phong Thổ
18 Ông Đỗ Trọng Phiên Trưởng phòng Kiểm tra, Liên minh HTX
19 Bà Lý Hồng Quyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh
20 Ông Đào Ngọc Sơn Giám đốc HTX Quyết Tâm, thành phố Lai Châu
21 Ông Lò Văn Sơn Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh
22 Ông Phong Vĩnh Cường Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường
23 Ông Nguyễn Văn Thản Trưởng phòng Nghiệp vụ - Phong trào, LM HTX
24 Ông Nguyễn Văn Thăng Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên
25 Ông Nguyễn Đình Hùng Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
26 Ông Phan Văn Thắng Giám đốc HTX Thắng Tuế, huyện Mường Tè
27 Ông Bùi Xuân Thu Chủ tịch Liên minh HTX khóa III
28 Ông Lê Xuân Tiến Phó Giám đốc Sở Công thương
29 Ông Lê Quý Toàn Phó Chủ tịch Liên minh HTX khóa III
30 Ông Trần Bảo Trung Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ
31 Ông Nguyễn Quang Hải Phó Chủ tịch Liên minh HTX khóa III
32  Ông Nguyễn Trần Văn Giám đốc HTX Sâm Tam thất, huyện Sìn Hồ
33 Ông Phan Đức Vinh Giám đốc HTX Phan Vinh, huyện Tân Uyên
34 Ông Nguyễn Quốc Vương Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ
35 Ông Nguyễn Văn Yên Giám đốc HTX Xây dựng Thanh Xuân

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Hoàng Kiều Anh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
2 Ông Chu Đình Chí GĐ HTX DVCK Mường Lự, huyện Tam Đường
3 Ông Nguyễn Biên Cương Phó Chủ tịch Liên minh HTX
4 Ông Lò Văn Duy Phó Giám đốc Sở Tài Chính
5 Ông Vương Đức Lợi Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
6 Ông Nguyễn Đình Hùng Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 Ông Bùi Xuân Thu Chủ tịch Liên minh HTX
8 Ông Lê Quý Toàn Phó Chủ tịch Liên minh HTX
9 Ông Nguyễn Quang Hải Phó Chủ tịch Liên minh HTX

 CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Bùi Xuân Thu Chủ tịch Liên minh HTX
2 Ông Nguyễn Biên Cương Phó Chủ tịch Liên minh HTX
3 Ông Lê Quý Toàn Phó Chủ tịch Liên minh HTX
4 Ông Nguyễn Quang Hải Phó Chủ tịch Liên minh HTX

UỶ VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Nguyễn Biên Cương Phó Chủ tịch Liên minh HTX
2 Ông Lò Văn Duy Phó Giám đốc Sở Tài Chính
3 Ông Nùng Văn Nim Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4 Ông Đỗ Trọng Phiên Trưởng phòng Kiểm tra, Liên minh HTX
5 Bà Trịnh Thị Thủy Cán sự phòng Kiểm tra, Liên minh HTX

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Nguyễn Biên Cương Phó Chủ tịch Liên minh HTX

1.3.2. Biến động trong nhiệm kỳ
1.3.2.1. Tháng 6 năm 2021

+ Không tham gia BCH, BTV và chức vụ do chuyển công tác

TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Tống Văn Dương UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè
2 Ông Nguyễn Quang Hải UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn
3 Ông Trần Văn Sứng UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường
4 Ông Trần Văn Tuấn UVBCH, UVBTV - Phó Chủ tịch Liên minh HTX
  + Bầu bổ sung BCH, BTV và các chức vụ của Liên minh HTX
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Phong Vĩnh Cường UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường
2 Ông Nguyễn Quang Hải UVBTV - Phó Chủ tịch Liên minh HTX
1.3.2.2. Tháng 3 năm 2022
+ Không tham gia BCH, BTV và các chức vụ do chuyển công tác
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Dương Quốc Hoàn UV BTV - Phó Giám đốc Sở Tài Chính
2 Ông Hoàng Đại Thắng UV BTV - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
            + Bầu bổ sung BCH, BTV và các chức vụ của Liên minh HTX
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác
1 Ông Lò Văn Duy UV BTV - Phó Giám đốc Sở Tài Chính
2 Ông Nguyễn Đình Hùng UV BTV - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 Ông Vũ Văn Cương UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè
2 Ông Nguyễn Thành Đồng UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn

 

  Ý kiến bạn đọc

Bản đò hành chính tỉnh Lai Châu
Văn bản mới

Luật

Luật Hợp tác sửa đổi 2023

Thời gian đăng: 13/11/2023

lượt xem: 649 | lượt tải:125

01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 525 | lượt tải:91

45/2021/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 1134 | lượt tải:169

340/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 914 | lượt tải:116

167/QĐ-TTg

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 14/03/2021

lượt xem: 965 | lượt tải:165
Liên kết
http://chinhphu.vn
mpi.gov.vn
laichau.gov.vn
vca.org.vn
dichvucong.laichau.gov.vn
sokhdt.laichau.gov.vn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down